x
logo

Zasady współpracy z właścicielami działek

Kluczowy głos społeczeństwa 

Docelowa trasa linii powstanie we współpracy z władzami samorządowymi i lokalną społecznością. W każdej gminie zostaną zorganizowane spotkania z mieszkańcami, których celem będzie skonsultowanie optymalnego przebiegu trasy. W trakcie spotkań, każdy zainteresowany będzie mógł sprawdzić położenie linii względem swojej nieruchomości i przekazać uwagi w tym zakresie inwestorowi.

Kolejnym krokiem są indywidualne rozmowy z właścicielami nieruchomości, w trakcie których uzgadniane będą kwestie posadowienia linii na jego działce.

Każdy właściciel nieruchomości leżącej w pasie technologicznym linii zostanie indywidualnie powiadomiony o sposobie realizacji inwestycji, wynikających stąd ograniczeniach oraz o przysługującym mu z tego tytułu odszkodowaniu.

Zasady współpracy z właścicielami działek

 

 UZGODNIENIA

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca odwiedzi właścicieli działek, na których prowadzone będą prace w celu podpisania stosownych dokumentów. Wykonawca zobowiąże się do uporządkowania terenu po zakończeniu prac budowlanych, a także wypłaty odszkodowania za ewentualne zniszczenia. Ustalone zostaną warunki wejścia na nieruchomość. Przedstawiciele Wykonawcy zaprezentują plan i harmonogram pracy na terenie nieruchomości.

Podobne uzgodnienia prowadzone będą z właścicielami tych działek, przez które Wykonawca będzie chciał przejechać, żeby dostać się do stanowisk słupów.

 KWESTIE FINANSOWE

Rekompensaty za ewentualne straty powstałe podczas prac wykonywanych na linii będą regulowane przez Wykonawcę. Dokładna wartość odszkodowania będzie określana po wykonaniu prac. Wtedy sporządzony zostanie protokół, w którym odnotowane zostaną powstałe szkody wraz z określeniem kwoty rekompensaty. Protokół podpisuje przedstawiciel Wykonawcy i właściciel nieruchomości, bądź upoważniona przez niego osoba. Zapisy protokołu, w tym kwota odszkodowania, są w zdecydowanej większości przypadków ustalane z właścicielem w drodze porozumienia, ewentualnie przy wsparciu rzeczoznawcy majątkowego, który sporządza operat.