x
logo

Q&A

Q&A

Najczęściej zadawane pytania Mieszkańców

Jak blisko od linii 400 kV można budować domy i jakie ograniczenia wynikają z powstania nowej linii?

O tym, jaka odległość musi dzielić dom od linii, decyduje poziom pola elektromagnetycznego i hałasu, który jest nieco inny dla każdej linii. Zależy bowiem od wysokości słupów, czy zawieszenia przewodów nad ziemią. Dla linii Rokitnica – Trębaczew minimalna odległość dzieląca dom od osi linii to 35 metrów. Ograniczenia dotyczą wyłącznie tego pasa technologicznego. Poza wspomnianym ograniczeniem dotyczącym budowania domów, w pasie technologicznym można sadzić drzewa/krzewy których docelowa wysokość nie przekracza 3 metrów.

Co to jest pas technologiczny?

W celu zapewnienia strefy bezpieczeństwa dla okolicznych mieszkańców, dla każdej linii 400 kV PSE ustanawia tzw. pas technologiczny. Jest to obszar bezpośrednio pod linią, w którym zamyka się oddziaływanie pola elektromagnetycznego zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą. Na terenie tym nie można w związku z tym stawiać budynków mieszkalnych. Wszelka inna działalność, np. rolnicza, jest natomiast dozwolona. Dla linii Rokitnica – Trębaczew pas technologiczny wynosi 70 m (po 35 m w każdą stronę od osi linii).

W jaki sposób zostanie ustanowiona służebność przesyłu na nieruchomościach prywatnych?

W ramach realizacji projektu, z każdym właścicielem nieruchomości leżącej w pasie technologicznym linii skontaktuje się pełnomocnik PSE, który przeprowadzi rokowania w tym zakresie. W ich ramach właściciel zostanie poinformowany o zasadach ustanowienia służebności oraz wysokości przysługującego mu wynagrodzenia z tego tytułu. Będzie ono określone na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Umowa o ustanowienie służebności nie skutkuje przeniesieniem własności na PSE. Daje inwestorowi jedynie ograniczone prawo do korzystania z gruntów pod linią w czasie jej budowy i eksploatacji. Jest zawierana w formie aktu notarialnego.

Komu i za co przysługuje wynagrodzenie?

Do wynagrodzenia uprawnieni są wszyscy właściciele, przez których działki przechodzić będzie pas technologiczny. Podstawą ustalenia kwoty wynagrodzenia będzie sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego operat szacunkowy, przy sporządzaniu którego będą brane pod uwagę m.in.: obszar działki objętej pasem, rodzaj i klasa gruntu. Rekompensaty za ewentualne zniszczenia powstałe podczas budowy i eksploatacji linii będą regulowane osobno.

Jaki jest harmonogram inwestycji?

Modernizowany odcinek Trębaczew – Dobrzeń/Joachimów zostanie ukończony w 2025 r. Natomiast planowany termin zakończenia wszystkich prac budowlanych to 2028 rok.